صورتی- خاکستری


نگاه

حافظه چوب اثر استاد کسرایی؛آبرنگ روی کاغذ.۵۰ در ۷۰

قسمتی از نقاشی صخره ها ؛کار خودم؛ آبرنگ روی کاغذ.اندازه کل ۱۰۰ در ۷۰


sorati