صورتی- خاکستری


دختر تخسم!

خاله نرگس  رنگين كمان ازدختر بچه۹ ساله پشت تلفن مي پرسيد:

ـ...ميري زيارت؛ زيارت نامه ميخوني؟

ـب..بله

ـنماز زيارت هم ميخوني؟

..بـــ ..له

عملا داشت بچه رو وادار ميكرد دروغ بگه  .آخه بچه ۹ ساله بلده زيارت نامه بخونه؟؟

سپيده رفته بود مراسم خاكسپاري بابك بيات و كلي هم گريه كرده بود ؛ چون ياد مراسم مادرش افتاده بود!

اين دختر سياهپوستمه!

اندازه كامل نقاشيم ۱۰۰ در ۷۰ و همين دو ماه پيش كشيدمش.

كاملشو بعد براتون ميذارم تو وبلاگم.


sorati