صورتی- خاکستری


پاییز

برای همه کسانی که هوای پاییز و رنگارنگی برگها رو دوست دارند.

رسیدن یه پاییز دیگه مبارک! 

                                                        باغ ملی

آبرنگ ،کار پارسالمه.

راستی این صدمین پستمه!


sorati