صورتی- خاکستری


راز و نياز

خدایا تو رحیمی تو کریمی از عشق مبرائی

خدایا به من اونقدر فهم بده که هیچ وقت خودمو از کسی بالا تر ندونم

خدایا به من اونقدر شعور بده که همیشه بتونم بد را از خوب جدا کنم

خدايا به من اونقدر آرامش بده تا بتونم به همه احترام بگذارم

خدایا سر راهم آدمهائی مثل خودم قرار بده

آمین


sorati