صورتی- خاکستری


خورشید و گلشید

من خاله شدم!

دوشنبه 17 تیرماه یعنی پریروز، ساعت 2 ودقیقه24  ،دو قلوهای ناز دوستم دنیا اومدند ،دو تا دختر کوچولو مثل فرشته ها!

 

چند دقیقه بعد از تولدشون*  پرستار توی آسانسور وقتی داشت میبردتشون به اتاق نوزادان نشونمون داد ،

ملافحه رو زد کنار و من دوتا صورت کوچولو و صورتی رنگ دیدم که چشمهای یکیشون باز بود و با تعجب نگاه میکرد! دیدن این دو تا موجود که همه چیشون مثل معجزه است و حتی ازهمون دقایق اول  میشدشباهت به سیما و سامان  رو تو صورتشون دید  چنان حسی از شوق و خوشحالی  توی من ایجاد کرد که  گریه ام گرفت .

سیما خیلی درد داشت ولی همین که به هوش اومد و بچه هاشو تو بغل گرفت اونقدرخوشحال و خوشبخت بود که حاضر بود به خاطرشون خیلی بیشترشو تحمل کنه.

براشون کلی آرزوهای خوب کردم.

خدا جون شکرت!

*این عکس رو خان دایی بچه ها بعد از  ورود به اتاق نوزادان،  و حمام گرفتن ازشون گرفته.(رنگ دستشون به خاطر ماده ضد عفونی کننده ا ست)


sorati